Miło Cię widzieć na nowej stronie programu TechSoup Polska, prowadzonego przez Fundację TechSoup. Większość prac związanych w modernizacją nowej strony została zakończona. Część drobnych prac jeszcze trwa, ale nie powinny mieć one wpływu na Twoją rejestrację, logowanie się czy zamawianie produktów. Jeżeli widzisz jakieś błędy, możesz nam je zgłosić na adres: kontakt@techsoup.pl Dziękujemy za wyrozumiałość *** Ukryj tę wiadomość

REGULAMIN SERWISU

(z dnia 14 października 2021r.)

Preambuła

W celu uregulowania postanowień niniejszego regulaminu serwisu techsoup.pl wskazane zostają dwa podmioty ze sobą powiązane, o których mowa w poniższym dokumencie:

 1. [Fundacja TechSoup], została utworzona przez The CompuMentor Project d/b/a TechSoup, działającą pod nazwą TechSoup Global, korporację pożytku publicznego nienastawioną na zysk (non-profit public benefit corporation) utworzoną zgodnie z prawem Stanu Kalifornia, której główne miejsce prowadzenia działalności znajduje się pod adresem 435 Brannan Street, Suite 100, San Francisco, Kalifornia 94017, Stany Zjednoczone Ameryki. Fundacja TechSoup została powołana jako fundacja non-profit, w celu wsparcia organizacji pozarządowych w zakresie technicznym, szkoleniowym, informacyjnym lub finansowym oraz wprowadzania i rozpowszechniana nowych rozwiązań technologicznych.
 2. [TSE Enterprises sp. z o.o.] została utworzona przez Fundację TechSoup oraz TechSoup Global, spółkę ograniczonej odpowiedzialności, powołana w celu realizacji usług informatycznych i wdrożenia systemów chmurowych dla organizacji non-profit.
 3. W przypadku następujących programów i usług usługodawcą jest Fundacja TechSoup:

a) Program Technologii
b) Program Edukacyjny

  4. W przypadku następujących programów i usług usługodawcą jest TSE Enterprises sp. z o.o.:

a) Program Sprzętowy
b) Program Chmurowy
c) Program Usług

§1 Postanowienia ogólne

 1. [Regulamin] niniejszy określa zasady funkcjonowania oraz warunki korzystania z serwisu www.techsoup.pl, zwanego dalej [Serwisem]. Regulamin definiuje prawa i obowiązki korzystających z niego Użytkowników oraz administratora Serwisu w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną.
 2. [Serwis] oznacza witrynę internetową znajdującą się pod adresem www.techsoup.pl wraz ze wszelkimi jej podstronami.
 3. [Administratorem Serwisu] jest Fundacja TechSoup w Warszawie z siedzibą przy ulicy Brackiej 25, wpisaną do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 000327333,  dla programów i usług, dla których usługodawcą jest Fundacja TechSoup.W przypadku programów i usług realizowanych przez TSE Enterprises sp. z o.o., Administratorem Serwisu jest TSE Enterprises sp. z o.o.
 4. [Użytkownikiem] jest każda osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która odwiedza witryny internetowe w ramach Serwisu lub korzysta albo zamierza skorzystać z usług dostępnych w ramach Serwisu.
 5. [Organizacja] zarejestrowana lub/i zakwalifikowana do Programu TechSoup Polska organizacja non-profit, np. fundacja, stowarzyszenie, biblioteka publiczne, muzeum publiczne, organizacja religijna, która zamierza korzystać lub/i korzysta z oferty Programu TechSoup Polska zgodnie z otrzymanym statusem kwalifikacji do poszczególnej oferty.
 6. Administrator zastrzega sobie prawo do ograniczenia dostępu do niektórych treści lub funkcji serwisu wedle przyjętych przez siebie kryteriów, w szczególności uzależnienia ich od zarejestrowania konta, pozytywnym zakwalifikowaniu do uczestniczenia w programach Administratora i innych wskazanych przez siebie okoliczności.
 7. Prawem właściwym dla wszelkich stosunków prawnych wynikających z niniejszego Regulaminu jest prawo polskie, a ewentualne spory rozstrzygane będą przez polskie sądy właściwe dla danej sprawy. Wyjątek stanowią operacje wykonywane w Serwisie, których stroną jest TechSoup Global oraz współpracujące z nim podmioty udzielające preferencyjnego dostępu do swoich produktów i usług technologicznych. W odniesieniu do takich sytuacji, prawem właściwym dla stosunku prawnego będzie prawo krajowe lub/i lokalne, na podstawie którego właściwy produkt lub usługa jest udostępniana organizacji.
 8. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie znajdują przepisy polskiego prawa, w szczególności kodeksu cywilnego i innych ustaw.
 9. Regulamin Serwisu dostępny jest dla wszystkich Użytkowników pod adresem: https://www.techsoup.pl/pl/item-details/3564/regulamin-serwisu-techsouppl
 10. Serwis świadczy usługi drogą internetową.

§2 Warunki techniczne korzystania z Serwisu

 1. Do korzystania z Serwisu niezbędne jest posiadanie urządzenia elektronicznego (w tym między innymi komputera stacjonarnego, laptopa bądź innego urządzenia mobilnego) wyposażonego w aktualną przeglądarkę internetową z dostępem do Internetu. Administrator nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli urządzenie Użytkownika nie jest w stanie prawidłowo emitować treści Serwisu bądź z powodu ograniczeń technicznych po stronie Użytkownika niemożliwe jest korzystanie ze wszystkich funkcjonalności Serwisu.
 2. Dostęp do niektórych funkcji Serwisu może być uzależniony od instalacji dodatkowych wtyczek zewnętrznych pozwalających na obsługę niektórych standardów, w tym m.in. Flash, Silverlight Java i innych.
 3. Dostęp do niektórych funkcji Serwisu może być uzależniony od konieczności posiadania konta w Serwisie lub usłudze zewnętrznej (np. konto e-mail).
 4. Serwis może wyświetlać reklamy jedynie produktów lub partnerów należących do Programu TechSoup Polska.
 5. Rejestracja oraz członkostwo w Programie TechSoup Polska jest bezpłatne.

§3 Prawo autorskie

 1. Wszelkie treści opublikowane w ramach Serwisu podlegają ochronie w zakresie praw autorskich, w szczególności w zakresie: artykułów, opisów produktów, zdjęć i filmów. Prawa autorskie przysługują Serwisowi lub twórcom.
 2. Zabronione jest kopiowanie i rozpowszechnianie treści Serwisu w zakresie przekraczającym tzw. dozwolony użytek zdefiniowany przez ustawę o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dn. 4 lutego 1994 roku (Dz.U. 1994, Nr 24 poz. 83 z późn. zm.). Dozwolone jest linkowanie bezpośrednio do treści Serwisu.
 3. Zamieszczenie jakichkolwiek materiałów w Serwisie jest równoznaczne z ich publicznym udostępnieniem. Użytkownik zachowuje pełnię praw autorskich do publikowanych przez siebie treści, publikacji dokonuje dobrowolnie i nieodpłatnie, publikacja może być w każdej chwili przez niego odwołana po dokonaniu stosownego zgłoszenia do Administratora.
 4. Administrator oświadcza, iż nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne naruszenia praw autorskich przez jego Użytkowników.

§4 Prawa i obowiązki Użytkownika

 1. Użytkownikiem Serwisu może być osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, w tym również podmioty prowadząc we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.
 2. Korzystający z serwisu Użytkownicy zobowiązani są do przestrzegania niniejszego Regulaminu oraz przepisów polskiego prawa.
 3. Użytkownik ma prawo do korzystania z Serwisu poprzez przeglądanie i lekturę jego zasobów z wyłączeniem treści, do których dostęp Administrator ogranicza wedle przyjętych przez siebie kryteriów.
 4. Użytkownik ma prawo do korzystania ze wszystkich funkcjonalności Serwisu z wyłączeniem tych funkcjonalności, do których dostęp Administrator ogranicza wedle przyjętych przez siebie kryteriów.
 5. Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania przepisów prawa oraz dobrych obyczajów, m.in. poprzez powstrzymywanie się od publikacji treści naruszających dobra osobiste lub uczucia innych Użytkowników, treści powszechnie uznawanych za wulgarne, dyskryminujące, obsceniczne, poufne, naruszające granice dobrego smaku i inne treści, które w ocenie Administratora zostaną uznane za niewłaściwe.
 6. Korzystając z Serwisu, Użytkownik akceptuje i zobowiązuję się do stosowania się do Polityki Antydyskryminacyjnej, dostępnej pod adresem: https://www.techsoup.pl/pl/item-details/3358/polityka-antydyskryminacyjna.
 7. Użytkownik zobowiązuje się do powstrzymania od wszelkich praktyk, które mogłyby narazić techniczne i merytoryczne aspekty funkcjonowania serwisu, w tym od spamowania, nieuzgodnionych działań reklamowych, a także zachowań, które mogą zostać uznane za celowe próby destabilizacji działania Serwisu (np. ataki DDos).
 8. Administrator zastrzega sobie prawo do usuwania treści, które będą naruszały niniejszy Regulamin, jak również nieuwzględnione w nim powszechnie obowiązujące w życiu społecznym wartości oraz wartości sprzeczne z Polityką Antydyskryminacyjną, o której mowa w ust. 6.
 9. Administrator zastrzega sobie prawo do blokowania dostępu do Serwisu lub określonych funkcji Serwisu Użytkownikom, którzy będą łamali postanowienia Regulaminu lub przepisów prawa, w szczególności poprzez usuwanie lub blokadę kont Użytkowników, jak również określonych adresów IP.
 10. W przypadku łamania przepisów prawa przez Użytkowników lub działania na szkodę Serwisu, Administrator zastrzega sobie prawo do podjęcia stosownych kroków prawnych, jak również udostępniania niezbędnych danych organom ścigania i innym organom administracji publicznej.

§5 Dane osobowe i ochrona prywatności

 1. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Administratora udostępnionych przez siebie danych osobowych w celu realizacji usług świadczonych przez Serwis, w ramach i z uwzględnieniem zastrzeżeń niniejszego Regulaminu.
 2. Użytkownikowi przysługuje prawo wglądu do dotyczących go danych osobowych oraz prawo do ich weryfikacji, modyfikacji lub usunięcia z wyłączeniem danych pozyskiwanych automatycznie przez infrastrukturę Serwisu.
 3. Administratorem danych osobowych jest Administrator Serwisu.
 4. Administrator może powierzyć przetwarzanie danych osobowych zewnętrznemu podmiotowi.
 5. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za usługi świadczone przez zewnętrzne podmioty i zebrane przez nie dane niezbędne do działania Serwisu (w tym m.in. przetwarzanie płatności).
 6. Administrator nie będzie udostępniał bez wiedzy i zgody Użytkownika powierzonych mu danych osobowych podmiotom trzecim, za wyjątkiem sytuacji przewidzianych prawem polskim lub postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 7. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych przez Administratora do celów własnych, w tym uzasadnionych potrzebą wysłania Użytkownikowi powiadomień o istotnych kwestiach związanych z funkcjonowaniem Serwisu.
 8. Serwis wykorzystuje pliki cookies własne oraz należące do zewnętrznych podmiotów. Szczegóły dotyczące wykorzystywania plików cookies są zawarte w Polityce Prywatności Fundacji TechSoup, dostępnej pod adresem https://www.techsoup.pl/pl/item-details/2370/polityka-prywatnosci. Użytkownik korzystając z Serwisu akceptuje Politykę Prywatności Fundacji TechSoup.
 9. Pliki cookies gromadzone w ramach Serwisu zgodnie z Polityką Prywatności Fundacji TechSoup, o której mowa w ust. 8, wykorzystywane są w realizowaniu celów funkcjonalnych witryny dla wygody Użytkownika, pomagają również w realizowaniu celów statystycznych, reklamowych i społecznościowych.
 10. Użytkownik w każdej chwili może wyłączyć lub ograniczyć warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej.

§6 Zasady świadczenia usług

 1. Ilekroć w dalszej części niniejszego Regulaminu użyto niżej wymienionych zwrotów pisanych wielką literą, należy je rozumieć w podanym niżej znaczeniu, chyba że z kontekstu ich użycia wyraźnie wynika co innego:

1.1. [Program TechSoup Polska] - specjalna oferta wsparcia dla organizacji non-profit, np. organizacji pozarządowych: fundacji, stowarzyszeń, bibliotek publicznych, muzeów publicznych, organizacji religijnych, zapewniająca im dostęp do katalogu dotacji, darowizn i zniżek na oprogramowanie, sprzętu komputerowy, usługi szkoleniowe, usługi IT.

1.2. [Program Technologii] - część Programu TechSoup Polska obejmująca m.in. specjalną ofertę dla organizacji non-profit w formie dotacji, darowizn lub zniżek na produkty dostępne w Serwisie, w szczególności oprogramowanie, sprzęt sieciowy.

1.3. [Program Edukacji] – część Programu TechSoup Polska obejmująca m.in. szkolenia, warsztaty, webinaria przeznaczone dla Użytkowników Programu i organizacji non-profit.

1.4. [Program Sprzętu] - część Programu TechSoup Polska obejmująca m.in. ofertę sprzętu komputerowego regenerowanego lub nowego, na specjalnych warunkach dla organizacji non-profit. Program realizowany jest we współpracy Fundacji TechSoup z TSE Enterprises sp. z o.o.

1.5. [Program Chmurowy] - część Programu TechSoup Polska obejmująca m.in. dostęp do bezpłatnych lub znacząco obniżonych licencji oprogramowania w chmurze. Program realizowany jest we współpracy Fundacji TechSoup z TSE Enterprises sp. z o.o.

1.6. [Program Usług] - część Programu TechSoup Polska obejmująca m.in. profesjonalne usługi IT w zakresie konsultacji, wdrożeń, szkoleń, utrzymania systemów, platform, kursy on line, aplikacji IT dla organizacji non-profit. Program realizowany jest we współpracy Fundacji TechSoup z TSE Enterprises sp. z o.o.

1.7. [Konto] - profil Organizacji prowadzony w domenie pl za pośrednictwem wydzielonych zasobów informatycznych Administratora, w którym gromadzone są dane Użytkownika zarejestrowanego i zalogowanego w Serwisie.

1.8. [Login] – adres e-mail, który Użytkownik podaje w celu zarejestrowania się do Programu i stworzenia Konta.

1.9.[Rejestracja] – stan prawny, w którym Administrator otrzymał od Organizacji dane i informacje inaugurujące proces Kwalifikacji jednak Organizacja nie może w pełni korzystać z ofert dostępnych w Serwisie do momentu zakończenia procesu kwalifikacji w Programie.

1.10. [Kwalifikacja] - stan prawny, w którym Administrator przyznał Organizacji kod określający dominujący przedmiot jej działalności na podstawie którego wyżej wspomniana Organizacja może zawnioskować o dotację, darowiznę lub zniżkę w ramach aktualnej oferty Programu dostępnej w Serwisie.

1.11. [Opłata administracyjna] - opłata, która pokrywa administracyjne koszty prowadzenia i rozwoju Programu TechSoup Polska.

1.12. [Cena] - opłata, którą Użytkownik/Organizacja płaci za produkt lub usługę.

1.13. [Produkt] - oprogramowanie (np. desktopowe, chmurowe, sprzęt sieciowy) dostępne Programie za specjalną opłatą administracyjną.

1.14. [Donor] – podmiot o profilu technologicznym, która przekazuje Organizacji na specjalnych warunkach finansowych w ramach dotacji, darowizny lub zniżki swój Produkt (oprogramowanie, sprzęt komputerowy, sprzęt sieciowy) do korzystania zgodnie z działalnością statutową Organizacji

1.15. [Licencja Microsoft] – licencje Microsoft 365 dostępne w ramach Programu Microsoft for Nonprofits

1.16. [Zamówienie] – proces w którym Użytkownik wybiera i dodaje do tzw. koszyka intersującego go Produktu z Programu Technologii (lub innych Produktów lub/i Usług z innych elementów Programu), jednoczesne złożenie wniosku o dotację, darowiznę lub zniżkę, potwierdzenie prawa Organizacji do jego otrzymania na podstawie otrzymanych i aktualnych warunków Kwalifikacji, zaakceptowanie warunków i regulaminów towarzyszących nabyciu prawa do korzystania z Produktu, dokonanie płatności za dystrybucję Produktu. Po opłaceniu zamówienia, Organizacja otrzymuje potwierdzenie zamówienia na swój adres e-mail podany przy rejestracji do Programu.

1.17. [Token kwalifikacji] - ciąg unikatowych liczb w formie kodu, generowany tylko przez posiadacza konta w Programie oraz wydawany wyłącznie osobom autoryzowanym do reprezentowania Organizacji, jako klucz do uzyskania dostępu do poszczególnych usług w Programie.

§7 Usługa dostępu do konta - Rejestracja

 1. Warunkiem skorzystania z Usługi dostępu do Konta jest dokonanie Rejestracji oraz zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu przed rozpoczęciem korzystania z Usługi i jego akceptacja.
 2. Rejestracja w Serwisie następuje poprzez uzupełnienie i wysłanie formularza rejestracyjnego na stronie http://www.techsoup.pl/rejestracja
 3. Użytkownik podaje swoje dane takie jak: imię, nazwisko, stanowisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego, tworzy hasło, zapoznaje się z treścią Regulamin i go akceptuje, co potwierdza stosownym oświadczeniem. Dane i czynności wymienione w zdaniu poprzednim są niezbędne do korzystania z danej Usługi.
 4. Osobą kontaktową powinna być:

a) osoba pełniąca funkcję członka zarządu (zgodnie z wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego) w organizacji, która jest właśnie rejestrowana

lub

b) osoba upoważniona przez zarząd organizacji (lub inny właściwy organ nadzoru) do rejestracji i zarządzania kontem na podstawie stosownego pełnomocnictwa. W tym ostatnim przypadku Użytkownik ma obowiązek dołączenie skanu pisemnego pełnomocnictwa, które będzie zawierało co najmniej:

 1. dane osoby upoważnionej do rejestracji organizacji (imię, nazwisko, funkcja w organizacji, adres poczty elektronicznej który został wykorzystany w założeniu konta personalnego)
 2. dane członków, którzy udzielają pełnomocnictwa zgodnie z zasadami reprezentacji w organizacji (imię, nazwisko, pełniona funkcja, adres e-mail do kontaktu, telefon do kontaktu)
 3. wyrażoną zgodę członków organizacji na zarejestrowanie przez w/w osobę organizacji i zarządzanie jej kontem przez Fundację TechSoup
 4. podpisy członków organu nadzoru, datę i miejscowość sporządzenia pełnomocnictwa oraz pieczątkę organizacji

  5. Dokonanie Rejestracji następuje poprzez potwierdzenie przez Użytkownika aktywacji Konta. W tym celu Użytkownik musi potwierdzić rejestrację poprzez naciśnięcie linka aktywującego, wysłanego na adres poczty elektronicznej podany podczas Rejestracji. Użytkownik ma możliwość wyrażenia zgód dotyczących przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych (newslettery). Ich wyrażenie nie jest niezbędne do korzystania z Usługi dostępu do Konta.

  6. Użytkownik dokonując Rejestracji powinien podać swoje aktualne i zgodne ze stanem faktycznym dane, a także posiadać pełną zdolność do czynności prawnych lub w przypadku, gdy posiada ograniczoną zdolność do czynności prawnych, działać za wiedzą i zgodą przedstawiciela ustawowego.

  7. Dokonanie Rejestracji i kwalifikacji do Programu TechSoup Polska jest wymagane w celu uzyskania dostępu do wszystkich podstawowych funkcjonalności Konta, opisanych w niniejszym Regulaminie. Konto będzie posiadało pełną funkcjonalność uprawniającą do korzystania z Programu TechSoup Polska po dostarczeniu przez Użytkownika następujących informacji lub danych:

 1. imienia i nazwiska osoby reprezentującą organizację
 2. adresu poczty elektronicznej
 3. numeru telefonu komórkowegonumeru NIP
 4. numeru KRS
 5. numeru REGON
 6. numer DWRMNiE (*obowiązkowe jedynie w przypadku organizacji religijnych)
 7. nazwy organizacji
 8. adresu organizacji (ulica, numer domu, numer lokalu)
 9. miejscowości
 10. kodu pocztowego
 11. województwa
 12. adresu strony internetowej (lub profilu facebook, linkedin)
 13. rocznych wydatków organizacji
 14. wybranie przedmiotu działalności organizacji
 15. zaakceptowaniu i zobowiązaniu się do stosowania się do Polityki Antydyskryminacyjnej Administratora, dostępnej pod adresem: https://www.techsoup.pl/pl/item-details/3358/polityka-antydyskryminacyjna
 16. uzupełnieniu misji organizacji (krótki opis działalności)
 17. uzupełnieniu liczby komputerów w organizacji
 18. załączeniu dokumentów w jednym z formatów: PDF, DOCX, FTF (pliki nie mogą być większe niż 5 MB) np. odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub/i innego dokumentu potwierdzającego status organizacji non-profit (aktualnego na dzień Rejestracji) oraz Statutu organizacji (aktualnego na dzień Rejestracji)
 19. skanu pełnomocnictwa (w przypadku, jeżeli Rejestracji dokonuje inne osoba niż upoważniona pkt. 4 ppkt.b)

  8. W ramach korzystania z Serwisu, Użytkownik ma dostęp do Konta i może nim zarządzać poprzez panel użytkownika pod adresem techsoup.pl poprzez zakładkę “Zaloguj się”.

  9. Dane osobowe Użytkownika, zbierane w obrębie Konta przetwarzane są zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych zostały zawarte w § 8 niniejszego Regulaminu.

 10. Adres poczty elektronicznej podany podczas Rejestracji jest przypisany do jednego Konta i służy logowaniu wyłącznie do jednego Konta. Oznacza to, że nie jest możliwie posiadanie w Serwisie dwóch Kont, mających taki sam Login (adres poczty elektronicznej).

 11. Po uzupełnieniu i załączeniu wszystkich niezbędnych dokumentów, użytkownik wysyła formularz rejestracyjny w celach uzyskania kwalifikacji do Programu TechSoup Polska.

 12. W terminie do 15 dni roboczych Użytkownik otrzymuje informację zwrotną z wynikiem Kwalifikacji. W przypadku pozytywnej Kwalifikacji do Programu, Użytkownik otrzymuje również listę Donorów (podmiotów), z ofert których Organizacja może skorzystać po zalogowaniu się w           Serwisie i złożeniu Zamówienia.

§8 Warunki kwalifikacji do Programu TechSoup Polska

 1. Rejestracja organizacji non-profit jest warunkiem pełnego uczestnictwa w Programie TechSoup Polska.
 2. W celu skorzystania z oferty Programu organizacja musi pozytywnie przejść proces Kwalifikacji.
 3. Każdy z Donorów Programu TechSoup Polska posiada swoje indywidualne warunki kwalifikacji, określające jakiego rodzaju Organizacje uczestniczące w Programie mogą skorzystać z jego oferty. Oznacza to, że rejestrując się do Programu TechSoup Polska i wybierając przedmiot działalności, Organizacja deklaruje przedmiot działalności odpowiadający najbardziej precyzyjnemu określeniu działalności zgodnie z obowiązującym Statutem Organizacji.
 4. Administrator Programu dokonuje procesu Kwalifikacji, weryfikując podane przez Organizację dane, informacje i oświadczenia, w szczególności załączone dokumenty prawne i organizacyjne. Administrator podejmuje także decyzję o stwierdzeniu dominującego przedmiotu działalności Organizacji, dokonując potwierdzenia lub modyfikacji przedmiotu wybranego przez Organizację.
 5. Rejestracja i uczestnictwo organizacji w Programie TechSoup Polska jest bezpłatne. Dopiero w momencie, kiedy Organizacja zawnioskuje o konkretne Produkty, na ostatnim etapie realizacji Zamówienia uiszcza Opłatę administracyjną lub cenę przypisaną do Produktu.
 6. Możliwość skorzystania z oferty Programu jest zależna od określonych przez każdego Donora kryteriów i warunków kwalifikacji do skorzystania z jego Produktów. Organizacja posiadająca pozytywny wynik Kwalifikacji do Programu TechSoup Polska, może nie być uprawniona do skorzystania ze wszystkich Produktów dostępnych w Programie. Powodem takiej sytuacji może być niespełnienie szczegółowych warunków Kwalifikacji, specyficznych dla poszczególnego Donora, do których zaliczyć można m.in. przedmiot działalności, roczny budżet organizacji, ograniczenia ilościowe dystrybucji Produktów przez Donora.

Do Programu TechSoup Polska kwalifikują się polskie organizacje pozarządowe, które wpisane są do Rejestru Stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego i posiadają Statut:

 1. fundacje zarejestrowane w KRS
 2. stowarzyszenia zarejestrowane w KRS
 3. biblioteki publiczne
 4. muzea publiczne wpisane do Rejestru Kultury
 5. organizacje religijne zarejestrowane w MSWiA

Ponadto do Programu TechSoup Polska mogą zakwalifikować się pozostałe organizacje posiadające status Organizacji Pożytku Publicznego (OPP):

 1. organizacje religijne i kościelne jednostki organizacyjne,
 2. stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,
 3. spółdzielnie socjalne
 4. spółki akcyjne, spółki z o.o., kluby sportowe będące spółkami, które:

a) nie działają w celu osiągnięcia zysku

b) przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych

c) nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników

Konto – Twój profil

 1. Po dokonaniu prawidłowej Rejestracji zostanie utworzone Konto Użytkownika z podstawowym dostępem do Serwisu.
 2. Użytkownik uzyskuje pełny dostęp do Konta niezwłocznie po ukończeniu pełnego procesu Rejestracji oraz Kwalifikacji do Programu TechSoup Polska. Dostęp do zawartości Konta Użytkownik realizuje wprowadzając w formularzu Logowania swój Login (adres poczty elektronicznej) i Hasło.
 3. W ramach Konta Użytkownik może korzystać z funkcjonalności Serwisu dedykowanych dla Usługi dostępu do Konta, w szczególności:
  1. Moje konto,
  2. Dane organizacji
  3. Warunki twojej kwalifikacji
  4. Ustawienia
  5. Subskrypcja newslettera
  6. Historia zamówień
  7. Tokeny kwalifikacji (więcej w sekcji Tokeny kwalifkacji)
  8. Katalog produktów
  9. Regulamin serwisu
 4. Użytkownik, który posiada dostęp do Konta i jest zalogowany, może korzystać ze wszystkich innych funkcjonalności Serwisu, dostępnych bez rejestracji, na warunkach właściwych dla danych funkcjonalności.
 5. Użytkownik, który posiada dostęp do Konta i jest zalogowany, może korzystać z usługi zamówienia Produktów w Serwisie. W takim przypadku: a) podczas procesu Użytkownik wybiera intersujący go Produkt, który zostaje dodany do koszyka zakupowego. Do potwierdzenia zakupu Produktu wykorzystywane są dane Użytkownika wprowadzone w ramach Konta, tj. imię, nazwisko, adres e-mail, nazwa i adres Organizacji.
 6. Administrator może przetwarzać dane Użytkowników, którzy po zalogowaniu dokonują zakupu Produktów w celach kontaktowych, komunikując się na podany przez Użytkownika adres e-mail w sprawach związanych np. z bieżącym wyjaśnieniem zaistniałych sytuacji dotyczących zakupu produktu, weryfikowania poziomu zadowolenia, o ile nie narusza to postanowień powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Zasady przetwarzania danych zostały szczegółowo opisane w § X niniejszego Regulaminu.
 7. W pozostałym zakresie dotyczącym zasad zakupu produktu lub uzyskania dotacji w Serwisie Administratora i Użytkownika wiążą odpowiednio postanowienia Złożonego zamówienia.

§9 Tokeny kwalifikacji

 1. Token kwalifikacji dostępny w Serwisie w zakładce „Tokeny kwalifikacji” służy tylko do założenia konta w programie Google for Non-Profits. Administrator nie udziela informacji w sprawie aktywacji poszczególnych usług Google.
 2. Tokeny kwalifikacji są tworzone tylko przez Użytkownika konta w Programie TechSoup Polska oraz wydawane wyłącznie osobom autoryzowanym do reprezentowania Organizacji.
 3. Wygenerowane tokeny tracą ważność po 60 dniach.
 4. Wygenerowanie tokenu kwalifikacji następuje poprzez wykonanie następujących czynności na stronach Serwisu:
 5. Zalogowanie się na swoje Konto.
 6. Przejście na zakładkę „Twój profil”, a następnie do sekcji „Tokeny kwalifikacji”.
 7. Kliknięcie przycisku „Dodaj nowy token”
 8. Wprowadzenia imienia, nazwiska, adresu e-mail osoby, która będzie korzystała z tokenu. Musi to być osoba upoważniona do reprezentacji Organizacji.
 9. Po zaakceptowaniu i kliknięciu w „Dodaj nowy token”, pojawi się nowy token, z którego następnie można korzystać zgodnie z aktualnymi instrukcjami w programie Google for Non-Profits.

Umowa o usługę dostępu do Konta

 1. Umowa o świadczenie Usługi dostępu do Konta zostaje zawarta po:
 2. dokonaniu przez Użytkownika Rejestracji,
 3. zapoznaniu się z treścią niniejszego Regulaminu i jego akceptacji przed faktycznym rozpoczęciem korzystania z Usługi dostępu do Konta,
 4. a dodatkowo, w przypadku Użytkowników dokonujących Rejestracji przez adres e-mail po potwierdzeniu przez Użytkownika korzystania z Usługi dostępu do Konta. Użytkownik potwierdza korzystanie z Usługi dostępu do Konta po otrzymaniu przesłanej przez Administratora wiadomości e-mail, dotyczącej aktywacji Konta. Taka wiadomość zostaje wysłana na podany w formularzu przez Usługobiorcę podczas Rejestracji (przed rozpoczęciem skorzystania z danej Usługi) adres poczty elektronicznej. 

§10 Prawo Użytkownika do odstąpienia od Umowy

 1. Z zastrzeżeniem ust. 3, w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy o świadczenie Usługi zgodnie z niniejszym Regulaminem Użytkownik może od niej odstąpić bez podania przyczyn i bez ponoszenia kosztów, w szczególności poprzez złożenie stosownego oświadczenia w formie elektronicznej lub na piśmie, przesyłając je na adres Administratora.
 2. W przypadku złożenia przez Użytkownika oświadczenia o odstąpieniu od Umowy za pośrednictwem wiadomości e-mail, oświadczenie powinno zostać wysłane na adres: kontakt@techsoup.pl. W przypadku złożenia przez Użytkownika oświadczenia o odstąpieniu od Umowy drogą pisemną, oświadczenie powinno zostać wysłane na adres: Fundacja TechSoup, ul. Bracka 25, 00-028 Warszawa. Do zachowania 14-dniowego terminu na odstąpienie od Umowy wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 3. Informujemy, że prawo do odstąpienia od Umowy nie przysługuje Użytkownikowi w przypadku ziszczenia się przesłanek, wymienionych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827 z późn. zm.), w tym jeżeli Użytkownik wyraził zgodę na rozpoczęcie świadczenia Usługi przed upływem ww. terminu do odstąpienia od Umowy. Jednocześnie informujemy, że w rozumieniu ww. przepisu po wykonaniu Usługi przez Administratora Użytkownika, który udzielił wyraźnej zgody na wykonanie Usługi, traci prawo odstąpienia od Umowy.

§11 Rozwiązanie Umowy

 1. Użytkownik może rozwiązać Umowę o świadczenie Usługi, poprzez przesłanie stosownej informacji na adres: kontakt@techsoup.pl. Momentem rozpoczęcia biegu wypowiedzenia jest pierwszy dzień kalendarzowy miesiąc następujący po miesiącu, w którym to wypowiedzenie zostało złożone. Okres wypowiedzenia kończy się zatem z ostatnim dniem miesiąca. Trwa on pełny miesiąc.
 2. Administrator może rozwiązać Umowę o świadczenie Usługi dostępu do Konta za 14 - dniowym okresem wypowiedzenia oraz ze skutkiem natychmiastowym z ważnych powodów rozumianych jako:

a) naruszenie przez Użytkownika postanowień Regulaminu, a w szczególności dobrych obyczajów lub praw osób trzecich;

b) trwałe zaprzestanie świadczenia usług drogą elektroniczną przez Administratora umotywowane obiektywnymi względami. Administrator swoje oświadczenie w tym zakresie wysyła na adres e-mail podany przez Użytkownika podczas Rejestracji.

§12 Złożenie zamówienia w Programie TechSoup Polska w Programie Technologii

 1. Zawnioskowanie o Produkty następuje poprzez złożenie zamówienia za pomocą Serwisu oraz dokonanie zapłaty tytułem należności wynikającej z wartości końcowej Zamówienia, na zasadach określonych w Regulaminie.
 2. Co do zasady, złożenie Zamówienia następuje poprzez wykonanie w kolejnych podstronach Serwisu następujących czynności:
  1. Zalogowanie się Użytkownika na Konto swojej Organizacji
  2. Wybór Produktu
  3. Wybór odpowiedniej liczby Produktów
  4. Złożenia oświadczeń o akceptacji warunków niniejszego Regulaminu oraz innych umów, regulaminów, polityk, zasad i oświadczeń mających zastosowanie w procesie składania Zamówienia,
  5. Wybór metody płatności
  6. Złożenie zamówienia poprzez kliknięcie w ikonę „Zamów”
  7. Po złożeniu zamówienie Użytkownik otrzymuje na zarejestrowany adres e-mail automatycznie wygenerowaną fakturę proforma z podsumowaniem zamówienia i wskazaniem sposobu płatności za Produkt
 3. W przypadku niektórych Produktów dostępnych w Serwisie, faktura bądź faktura proforma jest generowana w sposób manualny i wysyłana w terminie do 2 dni roboczych od dnia złożenia Zamówienia.

§13 Płatność w Programie Technologii

 1. Uiszczenie Opłaty administracyjnej za wnioskowane Produkty zamówione za pośrednictwem Serwisu możliwe będzie wyłącznie za pomocą transferu bankowego.
 2. Płatność wynikająca z jednego Zamówienia powinna zostać dokonana jednorazowo, w całości oraz zawierać Opłatę administracyjną wszystkich zawnioskowanych produktów wraz z kosztami dodatkowymi (np. kosztami dostawy), które zostaną wskazane na podsumowaniu Zamówienia. Użytkownikowi nie przysługuje prawo do wykonania płatności na raty lub oddzielnie za poszczególne
 3. Płatności z Programu Technologia nie mogę być łączone z płatnościami za wnioskowane produkty z Programu Chmurowego, Programu Edukacji, Programu Sprzętowego czy Programu Usług.
 4. Ceny wskazane na stronach Serwisu oraz w potwierdzeniu Zamówienia są kwotami brutto, zawierającymi podatek VAT obliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§14 Dostawa i realizacja zamówienia w Programie Technologii

 1. W przypadku dokonania płatności przelewem bankowym, w terminie od 2 do 4 dni roboczych od dnia opłacenia faktury proforma Użytkownik otrzymuje z Programu TechSoup Polska na zarejestrowany adres e-mail wiadomość z potwierdzeniem zakończenia Zamówienia dla wybranego Produktu. W oddzielnej wiadomości e-mail Organizacja otrzymuje fakturę VAT dotyczącą zawnioskowanego Produktu
 2. Od dnia otrzymania przez Organizację potwierdzenia zakończenia zamówienia, rozpoczyna się proces dystrybucji zamówionego Produktu. Proces ten może zająć do 5 dni roboczych i kończy się w momencie, gdy na zarejestrowany adres e-mail Organizacji przyjdzie wiadomość z potwierdzeniem, która – w zależności od Produktów – posiadać będzie:
  1. Numer zamówienia (7-cyfrowy)
  2. Nazwę Produktu
  3. Klucz licencyjny lub kod zniżkowy (w zależności od Produktu)
  4. Instrukcję skorzystania z Produktem
  5. Inne informacje istotne dla danego Produktu

§15 Tryb postępowania reklamacyjnego w Programie Technologii

 1. Opłata administracyjna dla Produktu nie podlega zwrotowi.
 2. Zamówione i opłacone Produkty nie mogą zostać wymienione na inne.
 3. Reklamacje związane ze świadczeniem usług za pośrednictwem Serwisu Użytkownik może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@techsoup.pl w tytule wiadomości podając „Reklamacja”.
 4. Składając reklamację w sposób opisany w ust. 1 Użytkownik powinien w szczególności podać:

a) rodzaj stwierdzonej nieprawidłowości
b) datę wystąpienia nieprawidłowości
c) dane kontaktowe

5. Rozpatrzenie reklamacji przez Administratora następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 15 dni roboczych od daty wpływu reklamacji.
6. Odpowiedź Administratora w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Użytkownika, z którego zostało wysłane zgłoszenie reklamacyjne.

§16 Złożenie zamówienia w Programie TechSoup Polska w Programie Sprzęt

 1. Złożenie zamówienia na Produkty następuje poprzez złożenie zamówienia za pomocą Serwisu oraz dokonanie zapłaty tytułem należności wynikającej z wartości końcowej Zamówienia, na zasadach określonych w Regulaminie.
 2. Co do zasady, złożenie Zamówienia następuje poprzez wykonanie w kolejnych podstronach Serwisu następujących czynności:
  1. Zalogowanie się Użytkownika na Konto swojej Organizacji
  2. Wybór Produktu
  3. Wybór odpowiedniej liczby Produktów
  4. Złożenia oświadczeń o akceptacji warunków niniejszego Regulaminu oraz innych umów, regulaminów, polityk, zasad i oświadczeń mających zastosowanie w procesie składania Zamówienia,
  5. Wybór metody płatności
  6. Złożenie zamówienia poprzez kliknięcie w ikonę „Zamów”
  7. Po złożeniu zamówienie Użytkownik otrzymuje na zarejestrowany adres e-mail fakturę proforma z podsumowaniem zamówienia i wskazaniem sposobu płatności za Produkt. Faktura bądź faktura proforma jest generowana w sposób manualny i wysyłana w terminie do 2 dni roboczych od dnia złożenia Zamówienia.
 3. W przypadku braku dostępności niektórych Produktów, za zgodą Użytkownika istnieje możliwość zamiany Produktu na inny o tych samych lub podobnych parametrach technicznych sprzętu.

§17 Płatność w Programie Sprzęt

 1. Uiszczenie Opłaty administracyjnej za zamówione Produkty zamówione za pośrednictwem Serwisu możliwe będzie wyłącznie za pomocą transferu bankowego.
 2. Płatność wynikająca z jednego Zamówienia powinna zostać dokonana jednorazowo, w całości oraz zawierać Opłatę administracyjną wszystkich zawnioskowanych produktów wraz z kosztami dodatkowymi (np. kosztami dostawy), które zostaną wskazane na podsumowaniu Zamówienia. Użytkownikowi nie przysługuje prawo do wykonania płatności na raty lub oddzielnie za poszczególne
 3. Płatności z Programu Technologia nie mogę być łączone z płatnościami za wnioskowane produkty z Programu Chmurowego, Programu Edukacji, Programu Sprzętowego czy Programu Usług.
 4. Ceny wskazane na stronach Serwisu oraz w potwierdzeniu Zamówienia są kwotami brutto, zawierającymi podatek VAT obliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§18 Dostawa i realizacja zamówienia w Programie Sprzęt

 1. W przypadku dokonania płatności przelewem bankowym, w terminie od 2 do 4 dni roboczych od dnia opłacenia faktury proforma Użytkownik otrzymuje od przedstawiciela Programu TechSoup Polska na zarejestrowany adres e-mail wiadomość z potwierdzeniem zakończenia Zamówienia dla wybranego Produktu.
 2. Wiadomość z potwierdzenie zawiera następujące informacje:

a) Numer paczki kurierskiej wraz z linkiem do śledzenia przesyłki.
b) Fakturę VAT

3. Od dnia otrzymania przez Organizację potwierdzenia zakończenia Zamówienia, rozpoczyna się proces dystrybucji zamówionego Produktu. Proces ten może zająć do 7 dni roboczych i kończy się w momencie, gdy na Organizacja otrzymuje Produkt przesyłką kurierską.

§19 Tryb postępowania reklamacyjnego w Programie Sprzęt

 1. Opłata administracyjna dla Produktu nie podlega zwrotowi.
 2. Zamówione i opłacone Produkty nie mogą zostać wymienione na inne.
 3. Reklamacje związane ze świadczeniem usług za pośrednictwem Serwisu Użytkownik może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@techsoup.pl w tytule wiadomości podając „Reklamacja”.
 4. Składając reklamację w sposób opisany w ust. 1 Użytkownik powinien w szczególności wypełnić formularz reklamacyjny do pobrania tutaj: https://www.techsoup.pl/pl/item-details/3047/warunki-gwarancji-flexit-distribution-dla-sprzetu-kupionego-po-31-maja-2020, a w nim podać:

a) rodzaj stwierdzonej nieprawidłowości,
b) datę wystąpienia nieprawidłowości,
c) dane kontaktowe.

5. Rozpatrzenie reklamacji przez Administratora następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 15 dni roboczych od daty wpływu reklamacji.
6. Odpowiedź Administratora w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Użytkownika, z którego zostało wysłane zgłoszenie reklamacyjne.

§20 Złożenie zamówienia w Programie TechSoup Polska w Programie Chmurowym

 1. Wnioskowanie o Produkty ze zniżką lub zakupienie subskrypcji chmurowych Microsoft następuje poprzez złożenie zamówienia za pomocą Serwisu oraz dokonanie zapłaty tytułem należności wynikającej z wartości końcowej Zamówienia, na zasadach określonych w Regulaminie.
 2. Co do zasady, złożenie Zamówienia następuje poprzez wykonanie w kolejnych podstronach Serwisu następujących czynności:
  1. Zalogowanie się Użytkownika na Konto swojej Organizacji
  2. Wybór Produktu
  3. Wybór odpowiedniej liczby Produktów
  4. Złożenia oświadczeń o akceptacji warunków niniejszego Regulaminu oraz innych umów, regulaminów, polityk, zasad i oświadczeń mających zastosowanie w procesie składania Zamówienia,
  5. Wybór metody płatności
  6. Złożenie zamówienia poprzez kliknięcie w ikonę „Zamów”
  7. Po złożeniu zamówienie Użytkownik otrzymuje na zarejestrowany adres e-mail automatycznie wygenerowaną fakturę proforma z podsumowaniem zamówienia i wskazaniem sposobu płatności za Produkt
 3. W przypadku niektórych Produktów dostępnych w Serwisie, faktura bądź faktura proforma jest generowana w sposób manualny i wysyłana w terminie do 2 dni roboczych od dnia złożenia Zamówienia.
 4. Wnioskowanie o produkty zniżkowe Microsoft oraz Licencje chmurowe Microsoft, następuje poprzez wypełnienia formularza kontaktowego Microsoft – Formularz konsultacji: https://www.techsoup.pl/pl/item-details/2299/microsoft-cloud-solutions oraz dokonanie Płatności tytułem należności wynikającej z zamówienia, na zasadach określonych w Regulaminie.
 5. W celu ustalenia czy Organizacja kwalifikuje się do Programu Chmurowego dla organizacji non-profit musi przejść kwalifikację do programu Microsoft Cloud: https://nonprofit.microsoft.com/en-us/getting-started
 6. Po pozytywnej weryfikacji, Organizacja otrzymuje wiadomość e-mail z informacją o możliwości rozpoczęcia procesu zamawiania Licencji chmurowych Microsoft.
 7. Użytkownik zostanie poproszony o dodanie TSE Enterprises sp. z o.o. jako sprzedawcy usługi, poprzez kliknięcie w następujący link: https://businessstore.microsoft.com/manage/partner-invitation?invType=ResellerRelationship&partnerId=3c2b1a59-60cb-4d72-bf05-478155998d94&msppId=0&DAP=false
 8. Użytkownik drogą mailową na adres plsales@techsoup.org wysyła zamówienie na wybrane produktu chmurowe Microsoft wraz z podaniem liczby wybranych
 9. W przypadku wybrania bezpłatnych licencji, Administrator przypisuje licencje Użytkownikowi, które automatycznie są aktywne.
 10. W przypadku Licencji płatnych TSE Enterprises sp. z o.o. z adresu e-mail: faktury@techsoup.org wysyła fakturę VAT do opłacenie licencji za wybrany abonament. 
 11. Ceny Licencji chmurowych Microsoft wskazane na stronach Serwisu są kwotami netto, do których należy dodać podatek VAT obliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami (23%).
 12. Ceny licencji chmurowych Microsoft wskazane na stronach Serwisu podane są w walucie Euro. Faktura VAT wystawiana jest w złotówkach (PLN) za zamówione licencje jest przeliczana według aktualnego kursu Narodowego Banku Polskiego za dzień poprzedni.

§21 Płatność w Programie Chmurowym

 1. Uiszczenie Opłaty administracyjnej za wnioskowane Produkty i Licencje zamówione za pośrednictwem Serwisu możliwe będzie wyłącznie za pomocą transferu bankowego.
 2. Płatność wynikająca z jednego Zamówienia powinna zostać dokonana jednorazowo, w całości oraz zawierać Opłatę administracyjną wszystkich zawnioskowanych produktów wraz z kosztami dodatkowymi (np. kosztami dostawy), które zostaną wskazane na podsumowaniu Zamówienia. Użytkownikowi nie przysługuje prawo do wykonania płatności na raty lub oddzielnie za poszczególne
 3. Płatności z Programu Technologia nie mogę być łączone z płatnościami za wnioskowane produkty z Programu Chmurowego, Programu Edukacji, Programu Sprzętowego czy Programu Usług.
 4. Ceny wskazane na stronach Serwisu oraz w potwierdzeniu Zamówienia są kwotami brutto, zawierającymi podatek VAT obliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§22 Dostawa i realizacja zamówienia w Programie Chmurowym

 1. W przypadku dokonania płatności przelewem bankowym, w terminie od 2 do 4 dni roboczych od dnia opłacenia faktury proforma Użytkownik otrzymuje od przedstawiciela Programu TechSoup Polska na zarejestrowany adres e-mail wiadomość z potwierdzeniem zakończenia Zamówienia dla wybranego Produktu.
 2. Wiadomość z potwierdzeniem posiada informacje zawierające:

a) liczbę i nazwę aktywowanych licencji chmurowych Microsoft
b) datę aktywacji licencji chmurowych Microsoft

§23 Tryb postępowania reklamacyjnego w Programie Chmurowym

 1. Opłata administracyjna dla Produktu, ani opłata za subskrypcje licencji chmurowych nie podlegają zwrotowi.
 2. Zamówione i opłacone Produkty nie mogą zostać wymienione na inne.
 3. Reklamacje związane ze świadczeniem usług za pośrednictwem Serwisu Użytkownik może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@techsoup.pl w tytule wiadomości podając „Reklamacja”.
 4. Składając reklamację w sposób opisany w ust. 1 Użytkownik powinien w szczególności podać:

a) rodzaj stwierdzonej nieprawidłowości,
b) datę wystąpienia nieprawidłowości,
c) dane kontaktowe.

5. Rozpatrzenie reklamacji przez Administratora następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 15 dni roboczych od daty wpływu reklamacji.
6. Odpowiedź Administratora w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Użytkownika, z którego zostało wysłane zgłoszenie reklamacyjne.

§24 Złożenie zamówienia w Programie TechSoup Polska w Programie Edukacji

 1. Kalendarz szkoleń, spotkań online, webinarów – dostępny dla Użytkowników pod adresem: https://www.techsoup.pl/pl/item-details/2640/kalendarz-szkolen
 2. Zapisy na szkolenie następuje poprzez złożenie zamówienia za pomocą zewnętrznej platformy: https://evenea.pl/pl oraz dokonanie zapłaty tytułem należności wynikającej z wartości końcowej Zamówienia, na zasadach określonych w
 3. Co do zasady, złożenie Zamówienia następuje poprzez wykonanie w kolejnych podstronach Serwisu następujących czynności:
  1. Zalogowanie się Użytkownika na https://evenea.pl/pl
  2. Wybór Szkolenia
  3. Wybór odpowiedniej liczby biletów
  4. Złożenia oświadczeń o akceptacji warunków Regulaminu oraz innych umów, regulaminów, polityk, zasad i oświadczeń mających zastosowanie w procesie składania Zamówienia,
  5. Wybór metody płatności
  6. Złożenie zamówienia poprzez kliknięcie w ikonę „Zamów”
  7. Po złożeniu zamówienie Użytkownik otrzymuje na zarejestrowany adres e-mail elektroniczny bilet z podsumowaniem zamówienia i wskazaniem sposobu płatności za Produkt
 4. Po uiszczeniu opłaty, Użytkownik otrzymuje fakturę VAT drogą elektroniczną za wybrane Szkolenie.

§25 Płatność w Programie Edukacji

 1. Uiszczenie ceny za wnioskowane Produkty zamówione za pośrednictwem Serwisu możliwe jest za pomocą transferu bankowego jak szybkiego przelewu bankowego czy mobilnego.
 2. Płatność wynikająca z jednego Zamówienia powinna zostać dokonana jednorazowo, w całości oraz zawierać opłatę za dodane bilety wraz z kosztami dodatkowymi (np. kosztami dostawy), które zostaną wskazane na podsumowaniu Zamówienia. Użytkownikowi nie przysługuje prawo do wykonania płatności na raty lub oddzielnie za poszczególne
 3. Płatności z Programu Technologia nie mogę być łączone z płatnościami za wnioskowane produkty z Programu Chmurowego, Programu Edukacji, Programu Sprzętowego czy Programu Usług.
 4. Ceny wskazane na stronach Serwisu oraz w potwierdzeniu Zamówienia są kwotami brutto, zawierającymi podatek VAT obliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§26 Dostawa i realizacja zamówienia w Programie Edukacji

 1. Po otrzymaniu i zaksięgowaniu płatności Organizacja otrzymuje potwierdzenie zakończenia zamówienia, w formie wiadomości e-mail, która będzie posiadać:

a) numer zamówienia
b) twoje bilety
c) faktura
d) miejsce realizacji szkolenia
e) inne informacje istotne dla danego szkolenia

§27 Tryb postępowania reklamacyjnego w Programie Edukacji

 1. Opłata za bilet za Szkolenie nie podlega zwrotowi.
 2. Zamówione i opłacone Szkolenia nie mogą zostać wymienione na inne.
 3. Reklamacje związane ze świadczeniem usług za pośrednictwem Serwisu Użytkownik może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@techsoup.pl w tytule wiadomości podając „Reklamacja”.
 4. Składając reklamację w sposób opisany w ust. 1 Użytkownik powinien w szczególności podać:

a) rodzaj stwierdzonej nieprawidłowości,
b) datę wystąpienia nieprawidłowości,
c) dane kontaktowe.

5. Rozpatrzenie reklamacji przez Administratora następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 15 dni roboczych od daty wpływu reklamacji.
6. Odpowiedź Administratora w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Użytkownika, z którego zostało wysłane zgłoszenie reklamacyjne.

§28 Złożenie zamówienia w Programie TechSoup Polska w Programie Usług

 1. Wnioskowanie o skorzystanie z usług następuje poprzez złożenie Zamówienia na Usługę za pomocą Serwisu oraz dokonanie Płatności tytułem należności wynikającej z wartości Zamówienia, na zasadach określonych w Regulaminie.
 2. Złożenie Zamówienia na Usługi może zostać zrealizowane na kilka sposobów, m.in. przesłanie zapytania za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego pod adresem techsoup.pl/usługi-kontakt. Preferowaną metodą złożenia Zamówienia jest wykonanie w kolejnych podstronach Serwisu następujących czynności:
  1. Zalogowanie się na swoje Konto.
  2. Wybór Usługi.
  3. Wybór odpowiedniej liczby usług.
  4. Złożenia oświadczeń o akceptacji warunków niniejszego Regulaminu oraz innych umów, regulaminów, polityk, zasad i oświadczeń mających zastosowanie w procesie składania Zamówienia,
  5. Wybór metody płatności
  6. Złożenie zamówienia poprzez kliknięcie w ikonę „Zamów”.
  7. Po złożeniu Zamówienia Użytkownik, na zarejestrowany adres e-mail otrzymuje podsumowanie Zamówienia. W terminie 2 dni roboczych od dnia złożenia Zamówienia, z Organizacją skontaktuje się przedstawiciel Programu TechSoup Polska, aby skonsultować zakres Usługi.
  8. Po potwierdzeniu zakresu, warunków i wstępnego terminu realizacji Usługi, Użytkownik na zarejestrowany adres e-mail otrzymuje fakturę proforma wystawioną przez TSE Enterprises sp. z o.o.

§29 Płatność w Programie Usług

 1. Uiszczenie ceny za wnioskowane Usługi zamówione za pośrednictwem Serwisu możliwe będzie za pomocą transferu bankowego.
 2. Płatność wynikająca z jednego Zamówienia powinna zostać dokonana jednorazowo, w całości oraz zawierać cenę wszystkich zawnioskowanych Usług wraz z kosztami dodatkowymi (np. kosztami dostawy), które zostaną wskazane na podsumowaniu Zamówienia. Użytkownikowi nie przysługuje prawo do wykonania płatności na raty lub oddzielnie za poszczególne Usługi.
 3. Ceny wskazane na stronach Serwisu, w potwierdzeniu zamówienie są kwotami brutto, zawierającymi podatek VAT obliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§30 Dostawa i realizacja zamówienia w Programie Usług

 1. W przypadku dokonania płatności przelewem bankowym, w terminie od 2 do 4 dni roboczych od dnia opłacenia faktury proforma Użytkownik otrzymuje od przedstawiciela Programu TechSoup Polska na zarejestrowany adres e-mail wiadomość z potwierdzeniem zakończenia Zamówienia dla wybranej Usługi. W oddzielnej wiadomości e-mail Organizacja otrzymuje fakturę VAT dotyczącą zawnioskowanej Usługi.
 2. Od dnia otrzymania przez Organizację potwierdzenia zakończenia zamówienia, rozpoczyna się proces dostarczania zamówionej Usługi. Proces może zająć do 2 dni roboczych i kończy się w momencie, gdy na zarejestrowany adres e-mail Organizacji przyjdzie wiadomość z potwierdzeniem, która – w zależności od Produktów – posiadać będzie:
  1. Numer zamówienia (7-cyfrowy)
  2. Nazwę Usługi
  3. Informację o dalszych etapach realizacji Usługi
  4. Inne informacje istotne dla danej Usługi
  5. Dane kontaktowe TechSoup Polska
 3. Realizacja wybranej Usługi następuje według szczegółowych informacji zawartych w powyższej wiadomości oraz zgodnie z warunkami realizacji przedmiotowej Usługi określonej w powiązanych z nią umowach, regulaminach i politykach, które Organizacja zaakceptowała na etapie składania Zamówienia.

§31 Tryb postępowania reklamacyjnego w Programie Usług

 1. Opłata administracyjna dla Produktu nie podlega zwrotowi.
 2. Zamówione i opłacone Produkty nie mogą zostać wymienione na inne.
 3. Reklamacje związane ze świadczeniem usług za pośrednictwem Serwisu Użytkownik może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@techsoup.pl w tytule wiadomości podając „Reklamacja”.
 4. Składając reklamację w sposób opisany w ust. 1 Użytkownik powinien w szczególności podać:

a)rodzaj stwierdzonej nieprawidłowości,
b) datę wystąpienia nieprawidłowości,
c) dane kontaktowe.

5. Rozpatrzenie reklamacji przez Administratora następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 15 dni roboczych od daty wpływu reklamacji.
6. Odpowiedź Administratora w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Użytkownika, z którego zostało wysłane zgłoszenie reklamacyjne.

§32 Wyłączenie odpowiedzialności

 1. Administrator zastrzega sobie prawo do przerw i zakłóceń w działaniu Serwisu, wprowadzaniu ograniczeń terytorialnych lub wiekowych w dostępie, jak również zamknięcia Serwisu bez uprzedniego zawiadomienia.
 2. Administrator zastrzega sobie prawo do przerw w funkcjonowaniu Serwisu, jeżeli są one spowodowane naprawą, konserwacją bądź modyfikacją sprzętu lub oprogramowania oraz przyczynami niezależnymi od Administratora.
 3. Administrator zastrzega sobie prawo do zawieszania dostępności do konkretnej oferty w przypadku wyczerpania limitów na wnioskowane Produkty bądź usługi.
 4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za działania Użytkowników i osób trzecich w zakresie naruszania prawa w ramach Serwisu w drodze publikacji treści bądź w inny sposób. Pełną odpowiedzialność w tym zakresie ponosi Użytkownik.
 5. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za działania osób trzecich wynikające z bezprawnego dostępu do Serwisu, w tym do ogółu danych osobowych lub też danych pojedynczych Użytkowników, a także prób przejęcia kont czy innych niezgodnych z prawem działań Użytkowników bądź osób trzecich.

§33 Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin zaczyna obowiązywać z chwilą ogłoszenia go w serwisie.
 2. Data ostatniej aktualizacji regulaminu: 14 października 2021 r.
 3. Korzystanie z Serwisu przez Użytkownika i Organizację jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.

 

 

Polityka Prywatności Fundacji TechSoup
Ostatnia aktualizacja: Sierpień 2018

 

Dziękujemy za dołączenie do społeczności Fundacji TechSoup. Zależy nam na ochronie prywatności osób odwiedzających naszą witrynę, naszych członków i wolontariuszy.

Celem niniejszej Polityki prywatności jest przekazanie informacji na temat rodzajów gromadzonych przez nas danych, sposobów ich gromadzenia, a także na temat wykorzystywania, przetwarzania i ujawniania danych, w tym danych osobowych, wykorzystywanych podczas udzielania dostępu do Witryny Fundacji TechSoup oraz dostępu i korzystania z naszych produktów i usług.

Przetwarzając dane, upewniamy się, że istnieje podstawa prawna przetwarzania lub dążymy do uzyskania zgody na przetwarzanie. Przetwarzanie danych osobowych, na przykład imienia i nazwiska, adresu, adresu e-mail lub numeru telefonu, zawsze musi być zgodne z Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych (RODO) oraz z Polskimi przepisami o ochronie danych obowiązującymi Fundację TechSoup. O ile nie zaznaczono inaczej, niniejsza Polityka prywatności ma obowiązywać wyłącznie w odniesieniu do Witryn(y), w których(-ej) jest umieszczona. Fundacja TechSoup może być właścicielem i/lub podmiotem kontrolującym organizacje i programy, które – z uwagi na wyjątkowy charakter ich działań – mogą wymagać określenia własnej polityki prywatności.

Fundacja TechSoup wdrożyła niezbędne środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia jak najpełniejszej ochrony danych osobowych przetwarzanych za pośrednictwem niniejszej Witryny. Przekazywanie danych za pomocą Internetu, co do zasady, może się jednak charakteryzować niewystarczającą ochroną danych co powoduje, ze bezwzględna ochrona danych osobowych nie jest w tym świetle zagwarantowana. Z tego względu dopuszczamy przekazanie nam danych osobowych przy pomocy alternatywnych środków, np. telefonicznie.

Terminy, które nie zostały zdefiniowane w niniejszej Polityce prywatności (np. „Witryna” lub „Konto”), mają takie samo znaczenie jak w naszym Regulaminie korzystania lub w postanowieniach wprowadzonych przez europejskiego ustawodawcę w celu przyjęcia RODO.

Określenia „FTS”, „my”, „nasze”, „nas” itp. odnoszą się do Fundacji TechSoup. Do celów RODO Administratorem danych jest FTS. Jak opisano w niniejszym dokumencie, można się z nami zawsze skontaktować w celu: zażądania dostępu do informacji na swój temat, skorygowania i/lub usunięcia tychże.

W razie pytań dotyczących gromadzenia lub przechowywania przez nas danych, prosimy o kontakt pod adresem: privacy@techsoup.org

1. GROMADZENIE DANYCH

Istnieją dwie ogólne kategorie danych, które zbieramy poprzez naszą Witrynę oraz  podczas organizowanych przez nas wydarzeń. Gromadzimy i wykorzystujemy wyłącznie dane służące świadczeniu usług (np. przesłaniu mailingu, newslettera, informowaniu o naszym programie darowizn, wydarzeniach lub inicjatywach spolecznosciowych, szkoleniach, potencjanych wydarzeniach jak rozdawanie nagrod, które będą przeznaczone dla uczestnikow)

1.1 Przekazywane nam dane.

1.1.1 Dane niezbędne do korzystania z Witryny (wymagane; ich podanie jest konieczne).

Konieczne jest podanie i gromadzenie wymienionych poniżej danych osobowych dotyczących osób korzystających z Witryny lub uczestniczących w którymś z naszych wydarzeń. Informacje te są niezbędne w celu wykonania umowy, której osoba, której dane dotyczą, jest stroną i w celu umożliwienia nam wypełnienia zobowiązań prawnych wynikających z umowy i z ogólnych ram prawnych. Poniższe informacje są wymagane, ponieważ bez ich podania możemy nie mieć możliwości zapewnienia wszystkich żądanych usług:

 • Informacje dotyczące Konta. Podczas tworzenia konta FTS i rejestracji wymagane jest podanie określonych informacji:. imienia, nazwiska, adresu e-mail, nazwy użytkownika (aliasu) i hasła, a także pytania i odpowiedzi zabezpieczających.
 • Informacje dotyczące płatności. W celu korzystania z określonych funkcji Witryny (np. zamawiania produktów lub Usług) może być wymagane podanie informacji finansowych (zależnie od sposobu płatności: danych rachunku bankowego lub numeru karty kredytowej) w celu przetwarzania płatności. Wszystkie informacje finansowe będą gromadzone bezpośrednio przez niezależne podmioty przetwarzające płatności, zgodnie z ich politykami prywatności.
 • Kontaktowanie się z FTS oraz z innymi użytkownikami i klientami. Podczas korzystania z naszej Witryny do kontaktu z FTS lub do kontaktu z innymi uzytkownikami lub klientami, gromadzone są informacje na temat tych kontaktów oraz wszelkie informacje dobrowolnie podawane przez osoby korzystajace.

W celu korzystania z Witryny konieczne jest gromadzenie tych informacji. Jeśli użytkownik nie chce podawać tych informacji, nie powinien korzystać z Witryny.

1.1.2 Informacje podawane dobrowolnie (opcjonalne; są podawane z własnej woli).

Użytkownik może podać dodatkowe, nieobowiązkowe dane osobowe, w celu bardziej komfortowego korzystania z Witryny lub żeby wziąć udział w określonych wydarzeniach. Te opcjonalne, dodatkowe informacje będą przetwarzane na podstawie udzielonej zgody i obejmują:

 • Dodatkowe informacje dotyczące Konta. Użytkownik może podać dodatkowe informacje w ramach swojego Konta FTS (np. opis osoby, lokalizację i preferowane języki). Informacje te będą widoczne publicznie. Jeśli użytkownik nie chce przekazywać takich informacji FTS ani innym osobom, nie powinien ich podawać w ramach swojego Konta FTS.
 • Inne informacje. Użytkownik może nam także podawać informacje podczas wypełniania formularza, wyszukiwania, zgłaszania się do udziału w wydarzeniu, aktualizowania lub uzupełniania informacji na koncie FTS, wypełniania ankiet, publikowania na forach, udziału w promocjach lub korzystania z innych opcji Witryny i na wydarzeniach spolecznosciowych, podczas których uczestnicy mogą być fotografowani w celu wykorzystania zdjęć do celów programów lub promocji. W takich sytuacjach FTS zwróci się o udzielenie wymaganej zgody.

1.2 Informacje gromadzone automatycznie na podstawie sposobu korzystania z Witryny.

Podczas korzystania z Witryny przez użytkownika, automatycznie gromadzone są informacje takie jak: dane osobowe, informacje na temat wybieranych przez użytkownika usług i sposobu korzystania z tychże. Zgromadzone informacje są niezbędne w celu wykonania umowy, której osoba, której dane dotyczą, jest stroną i/lub w celu umożliwienia nam wypełnienia zobowiązań prawnych wynikających z umowy i z ogólnych ram prawnych. Informacje te są również niezbędne z uwagi na nasz prawnie uzasadniony interes, tj. możliwość zapewnienia i doskonalenia funkcjonalności Witryny.

 • Informacje o sposobie korzystania. Gromadzimy informacje na temat interakcji użytkowników z Witryną, np. wyświetlanych stron lub treści, wyszukiwanych Produktów, Usług oraz Programów [takich jak „Meet and Code”], wniosków o granty  i innych działań podejmowanych w Witrynie.
 • Dane dziennika i informacje o urządzeniu. Podczas uzyskiwania dostępu do Witryny i korzystania z niej, nawet przez użytkowników bez Konta FTS lub niezalogowanych, automatycznie gromadzone są dane dziennika i informacje o urządzeniu. Informacje te obejmują m.in.: sposób korzystania z Witryny (w tym to, czy użytkownik klikał łącza do aplikacji zewnetrznych), adres IP, daty i godziny dostępu, dane dotyczące sprzętu i oprogramowania, informacje o urządzeniu, informacje dotyczące działania urządzenia, identyfikatory urzadzen, dane awarii, dane plików cookie i strony wyświetlane lub użytkowane przed skorzystaniem lub po skorzystaniu z Witryny.
 • Pliki cookie i podobne technologie. Stosujemy pliki cookie i inne podobne technologie, np. obiekty „web beacon”, piksele i identyfikatory mobilne. Możemy także pozwolić naszym partnerom biznesowym na korzystanie z tych technologii śledzenia w Witrynie lub zlecić śledzenie zachowania użytkownika innym podmiotom. Użytkownik zawsze może wyłączyć obsługę plików cookie w ustawieniach przeglądarki, trwale blokując tym samym przesyłanie plików cookie. Przesłane pliki cookie można w dowolnym momencie usunąć za pośrednictwem przeglądarki. Zablokowanie przesyłania plików cookie w przeglądarce może spowodować, że nie wszystkie funkcje naszej Witryny/naszych Witryn będą w pełni dostępne.

2. WYKORZYSTANIE ZGROMADZONYCH INFORMACJI

Wykorzystanie, przechowywanie i przetwarzanie informacji, w tym danych osobowych, dotyczących użytkownika ma na celu świadczenie przez nas usług, zapewnianie i doskonalenie Witryny oraz wypełnianie naszych zobowiązań prawnych. Nie służy to żadnym innym celom, np. profilowaniu osób uzyskujących dostęp do naszej Witryny. 

2.1 Zapewnianie i doskonalenie Witryny.  

 • Umożliwienie dostępu do Witryny i korzystania z niej.
 • Umożliwienie kontaktowania się z innymi użytkownikami i klientami.
 • Prowadzenie, zabezpieczenie, doskonalenie i optymalizacja Witryny oraz komfortu korzystania z niej, np. przez wykonywanie analiz i prowadzenie badań.
 • Zapewnianie obsługi klienta.
 • Przesyłanie użytkownikowi wiadomości serwisowych i technicznych, aktualizacji, alarmów bezpieczeństwa i powiadomień dotyczących konta.
 • Przesyłanie użytkownikowi informacji promocyjnych i innych, które mogą go zainteresować, odpowiednio do wskazanych preferencji (w tym informacji dotyczących FTS lub ofert darczyncow i start nowych programow).

Informacje te są przetwarzane z uwagi na nasz prawnie uzasadniony interes, tj. doskonalenie Witryny oraz zwiększanie komfortu naszych użytkowników i klientów podczas korzystania z niej, a w odpowiednich wypadkach — wykonanie umowy z użytkownikiem i/lub obowiązku prawnego. Użytkownik może zrezygnować z otrzymywania od nas wiadomości, postępując zgodnie z instrukcjami rezygnacji podanymi w naszych wiadomościach marketingowych, lub zmieniając ustawienia powiadomień na swoim koncie FTS.

2.2 Wypełnianie naszych zobowiązań prawnych.

 • Wykrywanie oszustw, spamu, nadużyć, incydentów naruszających bezpieczeństwo i innych szkodliwych działań oraz zapobieganie im.
 • Prowadzenie dochodzeń w sprawie naruszenia bezpieczeństwa i ocen ryzyka.
 • Weryfikowanie i potwierdzanie informacji podanych przez użytkownika (np. weryfikowanie upoważnienia użytkownika do działania w imieniu organizacji non-profit).
 • Sprawdzanie baz danych i innych źródeł informacji, w zakresie dozwolonym obowiązującymi przepisami.
 • Rozstrzyganie sporów z naszymi użytkownikami lub klientami i wdrażanie umów z osobami trzecimi.
 • Wdrażanie naszej polityki Regulamin korzystania i innych polityk.

Informacje te są przetwarzane z uwagi na nasz prawnie uzasadniony interes i obowiązek prawny zabezpieczenia Witryny, pomiaru odpowiedniego wykonania naszej umowy z użytkownikiem i zapewnienia zgodności z obowiązującymi przepisami prawa. FTS może przetwarzać informacje użytkownika, jeśli jest to niezbędne ze względu na prawnie uzasadnione interesy, chyba że wobec interesów tych charakter nadrzędny mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, a które wymagają ochrony danych osobowych.

3. UDOSTĘPNIANIE I UJAWNIANIE

Przetwarzanie jest zgodne z prawem wyłącznie w przypadkach, gdy – i w takim zakresie, w jakim – spełniony jest jeden z poniższych warunków:

3.1 Zgoda użytkownika.

Jeśli użytkownik udzielił zgody, jego dane, w tym dane osobowe, są udostępniane na zasadach opisanych w momencie udzielenia zgody. Jeśli użytkownik bierze udział w działaniach promocyjnych prowadzonych przez partnerów FTS lub podmioty trzecie, możemy również udzielić informacje za wcześniejszą zgodą użytkownika.

3.2 Inne sytuacje, np. realizacja prawnie uzasadnionego interesu.

3.2.1. Profile i inne informacje powszechnie dostępne.

W Witrynie można publikować dane, w tym dane osobowe, które są powszechnie widoczne. Między innymi:

 • Elementy strony profilowej użytkownika, takie jak: imię, opis i miasto, są widoczne publicznie.
 • Treść przesłana na forum społeczności lub forum dyskusyjnym, blogu lub we wpisie w mediach społecznościowych, albo z wykorzystaniem podobnej funkcji Witryny, jest widoczna publicznie.  

Informacje upublicznione w Witrynie mogą być indeksowane przez wyszukiwarki podmiotów trzecich. Zmiana publicznie dostępnych treści użytkownika może nie spowodować aktualizacji baz danych tych wyszukiwarek. Nie mamy wpływu na zasady działania wyszukiwarek podmiotów trzecich; mogą one wykorzystywać zachowane dane wpamieci cash z nieaktualnymi informacjami na temat użytkownika.

3.2.2. Zgodność z przepisami, odpowiadanie na wnioski prawne, zapobieganie naruszeniom i ochrona naszych praw.

FTS może ujawnić informacje użytkownika, w tym dane osobowe, sądom, organom ścigania i organom administracji rządowej albo upoważnionym podmiotom trzecim, jeśli i w zakresie, w jakim jest to wymagane lub dopuszczone przepisami prawa lub jeśli takie ujawnienie jest zasadnie niezbędne:

 • w celu wypełnienia naszych zobowiązań prawnych,
 • w celu przeprowadzenia postępowania sądowego i odpowiedzi na roszczenia dochodzone względem FTS,
 • w celu odpowiedzi na potwierdzone wnioski dotyczące postępowania karnego albo rzekome lub podejrzewane bezprawne działania lub inne działania, które mogą narazić nas, użytkownika lub dowolnego z naszych pozostałych użytkowników na odpowiedzialność prawną,
 • w celu wdrożenia i realizacji naszego Regulaminu korzystania oraz innych umów z naszymi użytkownikami i klientami lub
 • w celu ochrony praw, mienia lub bezpieczeństwa osobistego FTS, jej pracowników, użytkowników, klientów lub członków społeczeństwa.

W  określonych  sytuacjach możemy zawiadomić użytkowników i klientów o wnioskach prawnych, o ile:

 • Zasady postępowania sądowego, otrzymane przez nas postanowienie sądowe lub obowiązujące przepisy nie zabraniają przekazania zawiadomienia lub
 • Naszym zdaniem przekazanie takiego zawiadomienia nie byłoby bezcelowe lub nieskuteczne, nie niosłoby ryzyka spowodowania urazu lub obrażeń ciała osoby lub grupy osób i nie niosłoby lub nie zwiększałoby ryzyka oszustwa wobec mienia FTS, użytkowników i klientów oraz Witryny. W sytuacji gdy z tych względów zastosujemy się do wniosków prawnych bez przekazania zawiadomienia, postaramy się zawiadomić danego użytkownika lub klienta o wniosku po fakcie, w odpowiednich sytuacjach i o ile ustalimy w dobrej wierze, że zakaz już nie obowiązuje.

3.2.3 Firmy zewnętrzne.

FTS zawiera z zewnetrznymi Firmami umowy o przekazanie określonych darowizn na rzecz użytkowników FTS, klientów lub firm oferujących swoje produkty i/lub usługi w Witrynie („Firmy zewnętrzne”). FTS udostępnia Firmom zewnętrznym informacje dotyczące konta użytkownika, gdy użytkownik zwróci się o darowizny albo zakupi produkty i/lub usługi od Firm zewnętrznych. FTS będzie musiała udostępnić informacje dotyczące konta użytkownika, w tym dane osobowe, w celu wdrożenia umowy zawartej między użytkownikiem a Firmą zewnętrzną. Informacje dotyczące konta użytkownika będą przetwarzane zgodnie z politykami prywatności Firm zewnętrznych. W odpowiednich sytuacjach przekażemy użytkownikom te polityki.  

3.2.4 Usługodawcy.

Ponieważ FTS wchodzi w skład globalnej sieci, prowadzi działalność na skalę międzynarodową. W prowadzeniu działalności FTS korzysta z różnych podmiotów zewnętrznych świadczących usługi dotyczące Witryny. Siedziby usługodawców mogą się mieścić w Europejskim Obszarze Gospodarczym („EOG”) lub poza nim. EOG skupia państwa członkowskie UE i trzy państwa EFTA należące do EOG (Islandię, Liechtenstein i Norwegię) i tworzy rynek, na którym obowiązują takie same podstawowe zasady (np. RODO).  

Usługodawcy mogą nam na przykład pomagać w:

 • Weryfikacji tożsamości użytkownika i uwierzytelnianiu jego dokumentów tożsamości,
 • Sprawdzaniu informacji w publicznych bazach danych,
 • Sprawdzaniu informacji o osobie i potwierdzaniu niekaralności, zapobieganiu nadużyciom i ocenie ryzyka,
 • Rozwijaniu i utrzymaniu produktów oraz usuwaniu z nich błędów,
 • Umożliwianiu świadczenia usług FTS za pośrednictwem zewnetrznych platform i oprogramowania (np. przez integrację z naszymi API) lub
 • Zapewnianiu obsługi klienta, reklamy i usług płatniczych. Usługodawcy mają ograniczony dostęp do informacji użytkownika na potrzeby wykonywania tych zadań w naszym imieniu i są zobowiązani umownie do ich chronienia i wykorzystania wyłącznie do celów, w których je ujawniono, oraz zgodnie z niniejszą Polityką prywatności.

Jeśli FTS będzie musiała udostępnić usługodawcy informacje dotyczące użytkownika, w tym dane osobowe, w celu zapewnienia odpowiedniego wykonania naszej umowy z użytkownikiem, jest to dozwolone.

3.2.5 Przenoszenie własności przedsiębiorstw.

Jeśli FTS zainicjuje lub weźmie udział w fuzji, przejęciu, reorganizacji, sprzedaży majątku, upadłości lub niewypłacalności, może wówczas dokonać sprzedaży, przeniesienia lub udostępnienia części lub całości aktywów, w tym informacji użytkownika w związku z taką transakcją lub w związku z rozważaną możliwością takiej transakcji (np. w procesie due diligence). W takiej sytuacji FTS zawiadomi użytkownika przed przekazaniem jego danych osobowych i objęciem ich zakresem obowiązywania innej polityki prywatności.

3.2.6 Dane zagregowane.

Możemy także udostępniać dane zagregowane (informacje o naszych użytkownikach, które łączymy w taki sposób, że nie identyfikują pojedynczego użytkownika ani nie odnoszą się do niego) i inne zanonimizowane informacje do celów zapewnienia zgodności z przepisami prawa, analizy branżowej i rynkowej, uzyskania informacji na temat sektora, profilowania demograficznego, marketingu i reklamy oraz do innych celów biznesowych. Dane zagregowane mogą zostać upublicznione.

4. PARTNERZY I INTEGRACJE PODMIOTÓW TRZECICH

Witryna może zawierać łącza do Witryn i usług podmiotów trzecich, np. zewnetrznych integratorow i usług pod marką wspólną lub obcą („Niezależni partnerzy”). FTS nie jest właścicielem tych zewnetrznych marek i nie sprawuje nad nimi kontroli; w kontaktach z nimi użytkownik może podawać informacje bezpośrednio Niezależnemu partnerowi, FTS lub obu podmiotom. Niezależni partnerzy stosują własne zasady gromadzenia, wykorzystywania i ujawniania informacji. Zachęcamy do zapoznania się z politykami prywatności innych odwiedzanych Witryn.

5. PRAWA UŻYTKOWNIKA

Użytkownik może egzekwować wszelkie prawa opisane w tej części, przesyłając wiadomość e-mail na adres privacy@techsoup.org. Uwaga: przed podjęciem wnioskowanych działań możemy wymagać weryfikacji tożsamości.

5.1 Zarządzanie informacjami użytkownika.

Użytkownik może uzyskać dostęp do części dotyczących go informacji i zaktualizować je, korzystając z ustawień Konta. Za aktualizowanie swoich danych osobowych odpowiada użytkownik.

5.2 Poprawianie informacji niedokładnych lub niekompletnych.

Użytkownik może się do nas zwrócić o poprawienie niedokładnych lub niekompletnych danych osobowych na swój temat (których nie może zaktualizować samodzielnie w swoim Koncie TechSoup).

5.3 Dostęp do danych i przenoszalność danych.

W niektórych systemach prawnych obowiązujące przepisy mogą dawać użytkownikowi prawo do żądania kopii przechowywanych przez nas danych osobowych na jego temat. Użytkownik może mieć także prawo żądania kopii przekazanych nam danych osobowych w formacie zorganizowanym, powszechnie stosowanym umożliwiającym odczyt maszynowy i/lub żądania przekazania tych informacji innemu usługodawcy (o ile jest to technicznie możliwe).

5.4 Przechowywanie i usuwanie danych.

Dane osobowe użytkownika są zasadniczo przechowywane do czasu wykonania umowy między użytkownikiem a nami oraz wypełnienia naszych zobowiązań prawnych. Jeśli użytkownik chce zrezygnować z przetwarzania jego informacji poprzez Witrynę, może się do nas zwrócić o usunięcie jego danych osobowych i zamknięcie Konta FTS.

Uwaga: w razie żądania usunięcia danych osobowych użytkownika:

 • Możemy zachować część danych osobowych użytkownika niezbędną dla naszych uzasadnionych interesów biznesowych, np. wykrywania oszustw, zapobiegania im i zwiększania bezpieczeństwa. Przykładowo, jeśli zawiesimy Konto FTS ze względów dotyczących oszustwa lub bezpieczeństwa, możemy zachować pewne informacje o danym koncie w celu uniemożliwienia temu użytkownikowi lub klientowi otwarcia kolejnego konta o podobnych danych.
 • Możemy zachować dane osobowe użytkownika i wykorzystywać je w zakresie niezbędnym do wypełniania naszych zobowiązań prawnych. Przykładowo, FTS może zachować pewne informacje użytkownika ze względów podatkowych, prawno-sprawozdawczych i audytowych.
 • Informacje udostępnione innym osobom (np. wpisy na forum) mogą być nadal publicznie widoczne w Witrynie, nawet po likwidacji Konta FTS użytkownika. Usunięte zostanie jednak ich odwołanie do użytkownika. Niektóre kopie informacji (np. rekordy dziennika) mogą też pozostać w naszej bazie danych, ale nie będą powiązane z identyfikatorami osobowymi.
 • Ponieważ Witryna jest chroniona przed przypadkową lub celową utratą i zniszczeniem, kopie danych osobowych użytkownika mogą przez ograniczony okres pozostawać w naszych systemach zapasowych.

5.5 Wycofanie zgody i ograniczenie przetwarzania.

Jeśli użytkownik udzielił wyraźnej zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych przez FTS, może tę zgodę w każdym czasie wycofać, zmieniając ustawienia Konta lub przesyłając FTS zawiadomienie ze wskazaniem wycofywanej zgody. Uwaga: wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania realizowanego na podstawie wcześniej wydanej zgody. Ponadto, w niektórych systemach prawnych obowiązujące przepisy mogą dawać użytkownikowi prawo ograniczenia sposobów wykorzystania przez nas jego danych osobowych, w szczególności gdy: (i) użytkownik kwestionuje dokładność swoich danych osobowych; (ii) przetwarzanie jest niezgodne z prawem i użytkownik sprzeciwia się usunięciu jego danych osobowych; (iii) dane osobowe użytkownika nie są nam już potrzebne do celów przetwarzania, ale użytkownik żąda ich w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń lub (iv) użytkownik wniósł sprzeciw wobec przetwarzania zgodnie z pkt. 5.6 i do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie FTS są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu użytkownika.

5.6  Prawo do sprzeciwu wobec wykorzystania danych osobowych

W niektórych systemach prawnych obowiązujące przepisy mogą dawać użytkownikowi prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych przez FTS. W takich przypadkach użytkownik może zażądać od FTS nieprzetwarzania jego danych osobowych do określonych celów (w tym profilowania), gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu. Jeśli użytkownik wniesie sprzeciw wobec przetwarzania, FTS nie będzie już przetwarzać jego danych osobowych do tych celów, chyba że może wykazać istnienie prawnie uzasadnionej podstawy do przetwarzania lub przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Niezależnie od obowiązujących przepisów, użytkownik ma w każdym czasie prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania przez nas jego danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego. Użytkownik może się w każdym czasie zwrócić do FTS o zaprzestanie przetwarzania jego danych w tym celu przesyłając wiadomość e-mail na adres privacy@techsoup.org.

5.7  Prawo do wniesienia skargi.

W odniesieniu do RODO użytkownik ma prawo wnoszenia skarg dotyczących przetwarzania danych przez FTS do Urzędu Ochrony Danych Osobowych; odnośnie do skarg niezwiązanych z RODO żadne z postanowień niniejszej Polityki prywatności nie ma na celu ograniczenia prawa użytkownika do złożenia skargi w odpowiednim obszarze prawnym.

6. UDOSTĘPNIANIE DANYCH OSOBOWYCH DO KRAJÓW SPOZA EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO

W celu usprawnienia swojej działalności międzynarodowej FTS może przekazywać, przechowywać i przetwarzać informacje użytkownika w ramach swojej grupy organizacji pożytku publicznego poza obszarem UE. Przepisy prawa obowiązujące w krajach spoza UE mogą się różnić od przepisów obowiązujących w Kraju zamieszkania użytkownika. Przykładowo, informacje gromadzone na obszarze EOG mogą być przekazywane, przechowywane i przetwarzane poza obszarem EOG do celów i na podstawach opisanych w niniejszej Polityce prywatności. W razie przekazywania, przechowywania i przetwarzania danych osobowych użytkownika poza EOG, zagwarantowaliśmy wdrożenie odpowiednich zabezpieczeń zapewniających odpowiedni poziom ochrony danych.

6.1 Wzorcowe klauzule UE.

Jeśli dane użytkownika są udostępniane naszym podmiotom zależnym, firmom zewnętrznym lub usługodawcom spoza EOG, przed ich udostępnieniem tym podmiotom ustanowiliśmy środki niezbędne dla zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych. Niniejsza umowa może obejmować podstawę wzorcowych klauzul UE (zbiór klauzul wydany przez Komisję Europejską).

7. BEZPIECZEŃSTWO

Nieustannie wdrażamy i aktualizujemy administracyjne, techniczne i fizyczne środki bezpieczeństwa służące ochronie danych użytkownika przed nieupoważnionym dostępem, utratą, zniszczeniem i zmianą. Niektóre z używanych przez nas zabezpieczeń chroniących dane użytkownika to: zapory sieciowe, szyfrowanie danych i mechanizmy kontroli dostępu do informacji. Jeśli użytkownik wie lub ma podstawy przypuszczać, że jego dane uwierzytelniające Konta FTS zostały utracone, skradzione, przywłaszczone lub ich bezpieczeństwo zostało w inny sposób naruszone i w razie faktycznego lub podejrzewanego nieupoważnionego użycia jego Konta FTS, prosimy o kontakt zgodnie z instrukcjami w części „9. Kontakt z nami”.

8. ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI

FTS zastrzega sobie prawo zmieniania niniejszej Polityki prywatności w każdym czasie zgodnie z niniejszym postanowieniem. W razie wprowadzenia zmian w Polityce prywatności na naszej Witrynie zostanie opublikowana zmieniona Polityka prywatności, a data „Ostatniej aktualizacji” na początku dokumentu zostanie zaktualizowana. Zawiadomimy także użytkownika o wszelkich zmianach poprzez wiadomość  e-mail przesłaną co najmniej trzydzieści (30) dni przed dniem wejścia w życie zmian. Przy braku zgody na zmienioną Politykę prywatności użytkownik może usunąć Konto. Jeśli użytkownik nie usunie Konta do dnia wejścia w życie zmienionej Polityki prywatności, dalsze uzyskiwanie dostępu do Witryny lub korzystanie z niej będzie podlegać zmienionej Polityce prywatności.

9. KONTAKT Z NAMI

Opinie na temat niniejszej Polityki prywatności FTS lub zasad postępowania z danymi można przesyłać pocztą e-mail na adres: privacy@techsoup.org lub na adres pocztowy: Fundacja TechSoup, Bracka 25, 00-028 Warszawa, Polska. Jestesmy otwarci na Wasza opinie.

 

Polityka antydyskryminacyjna

 

TechSoup Global, Fundacja TechSoup, TSE Enterprises sp. z o.o. (zwane łącznie dalej „TechSoup”) są organizacjami działającymi na rzecz równości szans i nie zezwalają na dyskryminację ze względu na wiek, pochodzenie etniczne, płeć, narodowość, niepełnosprawność, rasę, wzrost, religię, orientację seksualną, pochodzenie społeczno-ekonomiczne lub inny status zabroniony przez obowiązujące prawo. 

Organizacje, które chcą korzystać ze wsparcia i zasobów oferowanych przez TechSoup powinny być w stanie udowodnić, że nie dyskryminują z żadnej z powyższych przyczyn. Negatywny rozgłos lub publikacje w mediach (w tym społecznościowych), które ujawniają taką dyskryminację, mowę nienawiści, brak szacunku lub zachowanie nękające, mogą zostać wzięte pod uwagę TechSoup, według jej wyłącznego uznania. TechSoup zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia dostępu do programów i usług komukolwiek z jakichkolwiek powodów w dowolnym czasie. 

Organizacje muszą spełnić również warunki kwalifikacji nałożone przez Darczyńców/Partnerów. Darczyńcy/Partnerzy mogą wymagać wyrażenia zgody na akceptację ich własnych polityk antydyskryminacyjnych.