Warunki gwarancji do produktów zamówionych od naszego partnera, firmy FlexIT Distribution kupionego po 31 maja 2020.

W celu rejestracji zgłoszenia należy wypełnić załączony na dole strony formularz zgłoszenia reklamacyjnego.

Warunki gwarancji FlexIT Distribution

Warunki gwarancji do produktów zamówionych od naszego partnera, firmy FlexIT Distribution.

W celu rejestracji zgłoszenia należy wypełnić formularz załączony na dole tej strony.

 

I. WARUNKI GWARANCJI
 1. Gwarant (FlexIT Distribution, marka handlowa Xeptor B.V., Zaalbergweg 9, 2314 XS Leiden, The Netherlands) udziela gwarancji sprzętowej na sprawne działanie produktu w okresie gwarancji podanym na fakturze. Standardowy okres gwarancji wynosi 12 miesięcy od daty wystawienia faktury, chybachyba że zostanie nabyty sprzęt z opcją 36 mies. gwarancji (informacja na fakturze końcowej).
 2. Wady ujawnione w okresie gwarancji zostaną usunięte w terminie 14. dni roboczych od daty dostarczenia produktu do siedziby Gwaranta.
 3. W przypadku konieczności zakupu niedostępnych w magazynie Gwaranta części zamiennych Gwarant ma prawo do przedłużenia okresu naprawy, o czym niezwłocznie poinformuje Nabywcę. W takim przypadku okres gwarancji zostanie wydłużony o czas pozostawania produktu w naprawie ponad 14 dni.
 4. W przypadku braku możliwości naprawy lub jeżeli koszty przekraczają wartość produktu z dnia zakupu, Gwarant dostarczy Nabywcy produkt wolny od wad o podobnych cechach lub zwróci kwotę zapłaconą przez Nabywcę za produkt w dniu zakupu. O wyborze sposobu załatwienia reklamacji decyduje Gwarant.
 5. Wymieniony wadliwy produkt i podzespoły stają się własnością Gwaranta.
 6. W przypadku naprawy gwarancyjnej dostarczenie urządzenia do siedziby Gwaranta i zwrot urządzenia do Nabywcy odbywa się na koszt Gwaranta (tzw. gwarancja „Door 2 Door”). W przypadku gdy Gwarant nie stwierdzi usterki i urządzenie zostanie zwrócone Nabywcy, koszt wysyłek ponosi Nabywca.
 7. Braki w akcesoriach należy zgłaszać nie później niż 5 dni po otrzymaniu przesyłki przez Nabywcę. Po tym terminie przesyłki są uważane za dostarczone kompletnie.
 8. Nabywca w razie uszkodzenia przesyłki w transporcie, jest zobowiązany spisać protokół szkody z kurierem co jest podstawą do uznania reklamacji. Szkody transportowe należy zgłaszać w ciągu 5 dni od otrzymania przesyłki, wypełniając formularz RMA i załączając skan protokołu szkody spisanego z kurierem.
 9. Zgłoszenia gwarancyjne na produkty objęte gwarancją producenta, winny być składane bezpośrednio do producenta.
 10. Zgłoszenia na stan wizualny lub niezgodność konfiguracji należy zgłaszać w ciągu 5 dni od otrzymania przesyłki, wypełniając formularz reklamacyjny na dole strony i wysyłając go na adres faktury@techsoup.org. Zgłoszenia na stan wizualny urządzenia będą przyjmowane tylko jeśli dostarczony produkt nie mieści się w klasie stanu wizualnego, w jakiej był oferowany. Patrz opisy klas produktu — tj.klasa A czy A+ .

 

II. WYŁĄCZENIA GWARANCJI

 

Uszkodzenia mechaniczne i wywołane nimi wady.

 1. Uszkodzenia wynikające z: - nieprawidłowej instalacji i konserwacji produktu, - eksploatacji produktu w warunkach, w których sprzęt elektroniczny nie powinien być używany, - nieprzestrzegania powszechnych zasad eksploatacji sprzętu elektronicznego, - winy lub niewiedzy użytkownika.
 2. Problemy współpracy produktu z urządzeniami i oprogramowaniem firm trzecich.
 3. Materiały eksploatacyjne i elementy naturalnie zużywające się, w tym m.in. baterie, akumulatory, wentylatory zasilacza, procesora, projektora, lampy projektorów, tonery, atramenty, tusze, bębny, głowice i inne części eksploatacyjne drukarek i urządzeń kopiujących.
 4. Akcesoria takie jak zasilacze zewnętrzne, przewody zasilaczy, kable połączeniowe, kable sygnałowe, klawiatury, myszki.
 5. Czynności, do wykonania których zobowiązany jest użytkownik we własnym zakresie i na własny koszt, jak np. zainstalowanie produktu, sprawdzenie działania, zainstalowanie sterowników, konserwacja, sporządzenie kopii bezpieczeństwa danych składowanych na nośnikach danych.
 6. Szkody wynikające z utraty danych na nośnikach danych, które uległy uszkodzeniu.
 7. Uszkodzenia i szkody powstałe z innych przyczyn, a w szczególności powstałe wskutek:
 • niewłaściwej instalacji, przechowywania, dokonywania przełączeń kabli połączeniowych pod napięciem, braku zerowania/uziemienia sieci zasilającej, wstrząsów w trakcie pracy dysku twardego, nieprawidłowego napięcia sieci zasilającej, zalania produktu płynami, zawilgocenia itp.,
 •  zdarzeń losowych spowodowanych np. pożarem, powodzią, uderzeniem pioruna, przepięciami powstałymi wskutek chwilowych awarii sieci elektrycznych oraz innymi nieprzewidzianymi wypadkami,
 • niewłaściwej instalacji lub wadliwego funkcjonowania oprogramowania, błędów w oprogramowaniu, błędów spowodowanych aktualizacją oprogramowania i wirusami.
   
III. UTRATA GWARANCJI następuje w przypadku:
 1. Naruszenia lub zerwania plomb gwarancyjnych, lub numerów seryjnych umieszczonych na sprzęcie, lub podzespołach wchodzących w jego skład,

 2. Stwierdzenia niefachowej ingerencji w produkt dokonanej przez nieuprawnione osoby.